Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Hoe enthousiast we zijn over onze gruweltocht, toch zijn we genoodzaakt om een aantal voorwaarden kenbaar te maken.

Om aan onze gruweltocht mee te kunnen doen, moeten deze door alle deelnemers geaccepteerd en dus ook opgevolgd worden.


DEELNAME IS UITDRUKKELIJK OP EIGEN RISICO!


Algemeen
1.1. De organisatie behoudt zich het recht voor om starttijden te wijzigen in geval van veranderende omstandigheden.
1.2 De gruweltocht zal door de deelnemers worden gelopen in groepen van ca. 10 personen. Elke groep wordt door de organisatie samengesteld. Deze groep zal bij elkaar blijven tot het eindpunt van de tocht.
1.3 Het betreft een activiteit in een bos of park en schade aan kleding, schoeisel of andere zaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de organisatie.
1.4. Het is niet toegestaan de medewerkers van de spooktocht (spoken en organisatie) te belemmeren tijdens hun werkzaamheden. Lichamelijk contact met de spoken is niet toegestaan.
1.5. Het gebruik van zaklantaarns bederft de spanning van de spooktocht. Tijdens de tocht ontvangt u een lantaarn van de organisatie die gebruikt kan worden.
1.6. Aanwijzingen door of namens de organisatie dienen te allen tijde door deelnemers te worden opgevolgd.
1.7. Bij terugtrekking of het niet op de overeengekomen datum, plaats en tijd aanwezig zijn van de deelnemer, wordt het reeds door de deelnemer betaalde bedrag voor de te lopen tocht niet door de organisatie gerestitueerd.
1.8. Deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor de overeengekomen definitieve starttijd aanwezig te zijn bij het startpunt de gruweltocht. Zij dienen zich te melden bij de organisatie.
1.9. Alle deelnemende personen dienen 14 jaar of ouder te zijn, bij de KINDERGRUWELTOCHT is de minimumleeftijd 5 jaar. Een jongere deelnemer kan alleen meedoen onder begeleiding van minimaal een volwassene.


Veiligheid
2.1. De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van extreme weersomstandigheden met het oog op de veiligheid van de deelnemers de tocht af te gelasten. De deelnemer zal in voorkomend geval de mogelijkheid geboden worden om in overleg op een nader te bepalen tijdstip de tocht te lopen. Mocht de deelnemer al betaald hebben, zal het worden teruggestort.
2.2. Met het oog op de veiligheid van de deelnemers zal de organisatie zorg dragen voor minimaal een gediplomeerd EHBO medewerker tijdens de tocht.
2.3. Deelnemers die zwanger zijn, hartklachten hebben of anderszins lichamelijke of geestelijke klachten hebben worden afgeraden om de tocht te lopen.
2.4 De organisatie zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor materiele, lichamelijke of psychische schade van deelnemers aan de GRUWELTOCHT
2.5. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die onder invloed van alcohol of andere verdovende/geestverruimende middelen verkeren deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
2.6. Het tot zich nemen van alcohol en of drugs is voor en tijdens de tocht niet toegestaan.


Aansprakelijkheid
3.1. Schade veroorzaakt aan zaken en/of personen van de organisatie zal door de organisatie op de aansprakelijke worden verhaald.
3.2. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die vóór of tijdens de tocht wanordelijk gedrag vertonen deelname aan de tocht te ontzeggen. In voorkomende gevallen vindt geen restitutie van reeds betaalde gelden plaats. (Controle zal aanwezig zijn).
3.3. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij calamiteiten deelnemers van de route te verwijderen.
3.4. Deelnemers dienen te allen tijde de aangegeven route te blijven volgen. Het is niet toegestaan om zich buiten de afscheiding aangegeven door linten, te begeven. Het is niet toegestaan om zich buiten de paden in het bos te begeven.
3.5. Linten en markeringen mogen door deelnemers niet verplaatst of veranderd worden.

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.